16th Northeast Asia Economic Forum in Toyama

Session 1 Session 2 Session 3 Closing SessionSession 1
S1-1 Chairman : Motoyuki Suzuki
S1-2 Ryo Fujikura
S1-3 Tsutomu Kasahara
S1-4 Qian Yi
S1-5 Heung-jin Choi
S1-6 Hiroaki Sono
S1-7 Ganbold Baasanjav

Session 2
S2-0 Chairman : Steve Cowper
S2-1 Shen Longhai
S2-2 Toh Kyung-Hwan
S2-3 Shimpei Kojima
S2-4 Shigeru Sudo
S2-5 Zhang Jianping
S2-6 Yasuo Tanabe
S2-7 John Tichotsky
V.KUCHUK
S2-10 Katsumi Kuruba

Session 3
S3-0 Chairman : Hideo Kayahara
S3-1 Jung-Ook Lee
S3-2 Masato Shinohara
S3-5 Norio Sasaki
S3-7 Koki Nagata
S3-8 Batbold Zagdragchaa

Closing Session
Chairman : Lee-Jay Cho
Report of Session 1 Chairman : Motoyuki suzuki
Report of Session 2 Chairman : Steve Cowper
Report of Session 3 Chairman : Hideo Kayahara
Hokuriku Resolution
k錾